گالــــــــری عکـــس های مــعــمــاری

مرجع عکس های معماری و معماری داخلی

برنامه فیزیکی بیمارستان

برنامه فیزیکی بیمارستان 100 تختخوابی

 
برای مشاهده برنامه فیزیکی به ادامه مطلب بروید...
  


 

 

                                                   درمانگاه – آزمایشگاه–رادیو لوژی

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد بهm2

تعدا د

جمع مساحت خالص بهm2

جمع کل مساحت خالص بهm2

1

فضاهای فیزیکی درمانگاه

 

 

 

 

1-1

 ورودی

20

1

20

 

2-1

 پذیرش و انتظار

 200

 1

 200

 

3-1

 اتاق معاینه ( داخلی)

 16

2

32

 

4-1

اتاق معاینه ( زنان و زایمان)

16

2

32

 

5-1

اتاق معاینه ( جراحی )

16

2

32

 

6-1

اتاق معاینه ( کودکان و اطفال )

16

2

32

 

7-1

اتاق تزریقات مردان

12

2

24

 

8-1

اتاق تزریقات زنان

12

2

24

 

9-1

اتاق پانسمان مردان

18

1

18

 

10-1

اتاق پانسمان زنان

18

1

18

 

11-1

اتاق کار کثیف

6

5

30

 

12-1

 اتاق کار تمیز

6

5

30

 

13-1

اتاق دندانپزشکی

24

2

48

 

14-1

سرویسهای بهداشتی ( مردانه و زنانه )

3

6

18

 

15-1

 داروخانه

30

1

30

 

16-1

اتاق استراحت پرسنل

16

2

32

 

17-1

سرویس بهداشتی کادر

3

2

6

 

18-1

آبدار خانه

6

1

6

 

2

فضاهای فیزیکی آزمایشگاه

 

 

 

 

1-2

فضای پذیرش و انتظار

30

1

30

 

2-2

فضای نمونه گیری خون

12

2

24

 

3-2

فضای نمونه گیری ادرار

3

4

12

 

4-2

فضای جمع آوری ادرار

2

1

2

 

5-2

فضای آزمایشگاه

36

1

36

 

6-2

فضای شستشوی وسایل

6

1

6

 

7-2

فضای با نک خون

6

2

12

 

8-2

فضای سرویس بهداشتی کارکنان ( مردانه و زنانه )

3

2

6

 

9-2

فضای مسئول آزمایشگاه

12

1

12

 

10-2

فضای اتاق کار کثیف

6

1

6

 

11-2

فضای اتاق کار تمیز

6

1

6

 

12-2

فضای واحد تجهیزات  و آزمایشگاه

18

1

18

 

13-2

فضای اتاق استراحت پرسنل

16

2

32

 

3

فضاهای فیزیکی رادیولوژی

 

 

 

 

1-3

پذیرش و انتظار

36+9

 

45

 

2-3

اتاق رادیولوژی+ تاریکخانه +کنترل

30

2

60

 

3-3

اتاق مامو گرافی

12

1

12

 

4-3

اتاق سونو گرافی

12

1

12

 

5-3

فضای کابین بیمار 4 عدد

3

4

12

 

6-3

فضای انبار فیلم 

5

1

5

 

7-3

رختکن پرسنل (مردانه و زنانه)

3

2

6

 

8-3

سرویس بهداشتی کارکنان (مردانه و زنانه)

3

2

6

 

9-3

تاریکخانه

5

1

5

 

اورژانس

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد بهm2

تعدا د

جمع مساحت خالص بهm2

جمع کل مساحت خالص بهm2

4

فضاهای فیزیکی اورژانس

 

 

 

 

1-4

ورودی

20

1

20

 

2-4

پذیرش و انتظار

45

1

45

 

3-4

 نگهبانی

9

1

9

 

4-4

 معاینه و درمان

20

1

20

 

5-4

معاینه ومشاوره

16

1

16

 

6-4

 مسمومین

24

1

24

 

7-4

 مصدومین

20

1

20

 

8-4

 تجدید حیات

30

1

30

 

9-4

 شکسته بندی

20

1

20

 

10-4

 گچ

6

1

6

 

11-4

 استریل فرعی

6

1

6

 

12-4

 اسکراب

4

1

4

 

13-4

 کار تمیز

6

1

6

 

14-4

 کار کثیف

6

1

6

 

15-4

 رختکن ( مردانه و زنانه + دوش )

12

2

24

 

16-4

 استراحت پرسنل (مردانه و زنانه)

16

2

32

 

17-4

 دکتر کشیک

16

1

16

 

18-4

 بستری موقت (مردانه و زنانه)

24

2

48

 

19-4

فضای رادیو لوژی سیار  

6

1

6

 

20-4

 شستشو

6

1

6

 

21-4

 پانسمان (مردانه و زنانه )

12

2

24

 

22-4

تزریقات (مردانه و زنانه )

12

2

24

 

23-4

فضای ایستگاه پرستاری

10

1

10

 

24-4

فضای نگهداری برانکارد

9

1

9

 

25-4

انبار تجهیزات

9

1

9

 

26-4

 دارو

6

1

6

 

27-4

 تحریرات اداری

16

1

16

 

28-4

 مشاوره و همراهان بیمار

20

1

20

 

 

اداری – استر لیزاسیون

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد بهm2

تعدا د

جمع مساحت خالص بهm2

جمع کل مساحت خالص بهm2

5

 فضای فیزیکی اداری

 

 

 

 

1-5

ورودی و انتظار

24

1

24

 

2-5

اتاق کار حسابداری و امور مالی

36

2

72

 

3-5

اتاق کار بایگانی

18

2

36

 

4-5

 اتاق منشی و مدیر داخلی بیمارستان

36

1

36

 

5-5

 اتاق منشی و رئیس بیمارستان

45

1

45

 

6-5

 اتاق آبدارخانه

6

1

6

 

7-5

 سرویس بهداشتی پرسنل (مردانه و زنانه)

3

4

12

 

8-5

اتاق انبار

15

1

15

 

9-5

اتاق بیمه شوندگان

20

1

20

 

10-5

سرویس بهداشتی مراجعین ( همکف )

6

2

12

 

6

فضاهای فیزیکی (CSR ) استر لیزاسیون

 

 

 

 

1-6

اتاق تحویل وسایل

12

1

12

 

2-6

اتاق شستشوی وسایل

12

1

12

 

3-6

اتاق بسته بندی وسایل

16

1

16

 

4-6

 اتاق استریل وسایل

12

1

12

 

5-6

 اتاق انبار استریل

12

1

12

 

6-6

اتاق رختکن ( مردانه و زنانه + دوش )

12

2

24

 

7-6

اتاق استراحت پرسنل(مردانه و زنانه)

16

2

32

 

8-6

اتاق مسئول استرلیزاسیون (CSR)

12

1

12

 

 

 آشپزخانه – رخشویخانه 

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد بهm2

تعدا د

جمع مساحت خالص بهm2

جمع کل مساحت خالص بهm2

7

فضاهای فیزیکی آشپزخانه

 

 

 

 

1-7

اتاق مسئول آشپزخانه

16

1

16

 

2-7

سرویسهای بهداشتی کارکنان (مردانه و زنانه)

3

2

6

 

3-7

سرد خانه

14

14

196

 

4-7

سرد خانه زیر صفر

16

1

16

 

5-7

آماده سازی

36

1

36

 

6-7

سالن پخت غذا

150

1

150

 

7-7

انبار مواد غذایی

24

2

48

 

8-7

ظرفشویی

36

1

36

 

9-7

سرویس غذا

36

1

36

 

10-7

سالن غذا خوری پرسنل

250

1

250

 

11-7

رختکن (مردانه و زنانه +دوش )

18

2

36

 

8

فضاهای فیزیکی رختشویخانه

 

 

 

 

1-8

فضای اتاق تحویل البسه کثیف و تفکیک

24

1

24

 

2-8

فضای شستشوی

36

1

36

 

3-8

فضای اتو کشی

24

1

24

 

4-8

فضای خشک کردن و لکه گیری

24

1

24

 

5-8

اتاق مسئول

16

1

16

 

6-8

اتاق خیاطی

20

1

20

 

7-8

انبار البسه تمیز

12

1

12

 

8-8

انبار مواد پاک کننده

8

1

8

 

9-8

اتاق وسایل نظافت

6

1

6

 

10-8

سرویس بهداشتی ( مردانه و زنانه)

3

2

6

 

11-8

رختکن ( مردانه و زنانه)

12

2

24

 

 

 نوزادان – زایمان

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد به m2

تعدا د

جمع مساحت خالص بهm2

جمع کل مساحت خالص بهm2

9

فضاهای فیزیکی بخش نوزادان

 

 

 

 

1-9

نوزادان سالم

24

1

24

 

2-9

اتاق انکوباتور

24

1

24

 

3-9

اتاق نوزادان مشکوک

24

1

24

 

4-9

اتاق پرستاران

16

1

16

 

5-9

محل ایستگاه پرستاری

6

1

6

 

6-9

اتاق وسایل کار تمیز

6

1

6

 

7-9

اتاق وسایل کار کثیف

6

1

6

 

8-9

سرویس بهداشتی پرسنل ( مردانه و زنانه )

3

2

6

 

9-9

اتاق استراحت پرسنل

16

1

16

 

10

فضاهای فیزیکی بخش زایمان

 

 

 

 

1-10

محل تعویض تخت

3

1

3

 

2-10

پذیرش

6

1

6

 

3-10

اتاق درد

20

2

40

 

4-10

اتاق آمادگی

20

2

40

 

5-10

اتاق زایمان طبیعی

32

2

64

 

6-10

اتاق عمل سزارین

36

1

36

 

7-10

اتاق معاینه نوزاد

16

1

16

 

8-10

اتاق معاینه

20

2

40

 

9-10

اتاق ریکاوری

28

1

28

 

10-10

اتاق ماما

20

1

20

 

11-10

اتاق پزشک

16

1

16

 

12-10

اتاق پرستاران

16

1

16

 

13-10

اتاق تجهیزات ( انبار )

9

1

9

 

14-10

اتاق گزارش نویسی

12

1

12

 

15-10

اتاق استریل فرعی

6

1

6

 

16-10

سرویس بهداشتی (مردانه و زنانه)

3

2

6

 

17-10

اتاق رختکن پرسنل (مردانه وزنانه+دوش)

12

2

24

 

18-10

سرویس حمام

8

1

8

 

19-10

تی شور

2

1

2

 

برنامه ریزی فیزیکی بخش اعمال جراحی

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد به m2

تعدا د

جمع مساحت خالص بهm2

جمع کل مساحت خالص بهm2

11

بخش اعمال جراحی

 

 

 

 

1-11

محل انتظار همراه با توالت و تلفن

10

1

10

 

2-11

محل تعویض تخت

18

2

36

 

3-11

محل تخت کثیف و تمیز داخل بخش و نظافت

10

1

10

 

4-11

محل کنترل و پذیرش

6

1

6

 

5-11

رختکن ، دوش و توالت و دستشویی کادر پرستاری و پزشکی

25

2

50

 

6-11

محل جمع آوری زباله خروج از بخش

6

1

6

 

7-11

محل تحویل وسایل تمیز جهت ورود به بخش

6

1

6

 

8-11

اتاقهای عمل

36

4

144

 

9-11

اتاق آماده کردن بیمار قبل از عمل

9

4

36

 

10-11

ریکاوری (به هوش آمدن بیمار )

9

4

36

 

11-11

محل وسایل تمیز

4

1

4

 

12-11

محل وسایل مصرف شده کثیف

4

1

4

 

13-11

اسکراب

4

4

16

 

14-11

نگهداری وسایل استریل

24

1

24

 

15-11

استرلیزاسیون فرعی (ساب استریل)

9

1

9

 

16-11

اتاق نظافت و شستشوی اتاق عمل

8

2

16

 

17-11

اتاق آماده کردن ....

8

1

8

 

18-11

انبار وسایل طبی و بیهوشی

9

3

27

 

19-11

اتاق دکتر بیهوشی

12

2

24

 

20-11

اتاق هواساز و برق

60

1

60

 

21-11

محل جمع آوری شستشوی ابزار آلات جراحی مصرف شده

8

3

24

 

22-11

محل وسایل نظافت و ضد عفونی

8

3

24

 

برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری عادی

12-بخش بستری 24 تختخوابی زنان و زایمان

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد بهm2

تعدا د

جمع مساحت خالص بهm2

جمع کل مساحت خالص به m2

1-1

فضاهای بیماران

 

 

 

 

1-1-1

اتاق تک نفره یا یک تختخوابی با گهواره نوزاد

12

2

24

 

2-1-1

اتاق یک تختخوابی ایزوله

13

2

26

 

1-2-1-1

پیش فضای اتاق ایزوله

5

2

10

 

3-1-1

اتاق دو تختخوابی با گهواره نوزاد

20

3

60

 

4-1-1

اتاق چهار تختخوابی با گهواره نوزاد

40

4

160

 

5-1-1

دوش ، توالت فرنگی و دستشویی به تعداد اتاقها

4.5

11

49.5

 

6-1-1

دوش ، توالت فرنگی و دتتشویی معلولین

8

1

8

 

7-1-1

وان و لگن درمان +دستشویی

12

1

12

 

8-1-1

اتاق روز

15

1

15

 

2-1

فضاهای پشتیبانی

 

 

 

 

1-2-1

اتاق کار تمیز

10

1

10

 

2-2-1

اتاق دارو

4.5

1

4.5

 

3-2-1

اتاق کار کثیف +پیش فضا+لوازم مصرف شده

10+4

1

14

 

4-2-1

اتاق خدمات +سرویس بهداشتی

7+3

1

10

 

5-2-1

اتاقک وسایل نظافت (تی شور)

2

2

4

 

6-2-1

اتاق مداوا

17

1

17

 

7-2-1

آبدارخانه

10

1

10

 

8-2-1

انبار تجهیزات

8

1

8

 

9-2-1

انبار ملحفه تمیز

4

1

4

 

10-2-1

محل پارک استر چر و صندلی چرخدار

4

1

4

 

11-2-1

محل پایه سرم و ....

1

1

1

 

12-2-1

اتاق پزشک

10

1

10

 

13-2-1

اتاق سمینار مشاوره پزشکی (مشترک)

18

1

18

 

14-2-1

اتاق سرپرستار

10

1

10

 

15-2-1

ایستگاه پرستاری

10

1

10

 

16-2-1

فضای تابلوهای برق

2

1

2

 

17-2-1

اتاق سوپر وایزر

10

1

10

 

18-2-1

اتاق مدرس بالینی

10

1

10

 

19-2-1

اتاق نشیمن همراهان + سرویس بهداشتی

12+3

1

15

 

20-2-1

اتاق سونوگرافی و معاینه

15

1

15

 

21-2-1

آشپزخانه شیر و

11

1

11

 

22-2-1

سرویس بهداشتی کارکنان

3

2

6

 

 

برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری عادی

13-بخش بستری 24 تختخوابی اطفال (16 تخت کودکان +5 تخت خردسالان+3 = (2:6 ) تخت نوزادان )

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد بهm2

تعدا د

جمع مساحت خالص بهm2

جمع کل مساحت خالص بهm2

الف

بخش کودکان 16-2 ساله (شانزده تخت)

 

 

 

 

1-1

فضاهای بیماران

 

 

 

 

1-1-1

اتاق یک تختخوابی با همراهی مادر  

11

2

22

 

2-1-1

اتاق یک تختخوابی ایزوله

11

2

22

 

1-2-1-1

پیش فضای اتاق ایزوله

4

2

8

 

2-2-1-1

دوش ، توالت فرنگی و دستشویی اتاقهای یک تخته

4.5

4

18

 

3-2-1-1

اتاق دو تخت خوابی

20

6

120

 

3-1-1

اتاق چهار تختخوابی

36

3

108

 

4-1-1

دوش ، توالت و دستشویی کودکان  

4.5

3

13.5

 

5-1-1

دوش ، توالت فرنگی و دستشویی معلولین

6

1

6

 

6-1-1

وان و لگن درمان +دستشویی

9

1

9

 

7-1-1

اتاق روز و بازی بچه ها

14

1

14

 

2-1

فضاهای پشتیبانی

 

 

 

 

1-2-1

اتاق کار تمیز و دارو

9

1

9

 

2-2-1

اتاق کار کثیف +پیش فضا

8+2

1

10

 

3-2-1

اتاق خدمات +سرویس بهداشتی  

7

1

7

 

4-2-1

اتاقک وسایل نظافت

2

2

4

 

5-2-1

اتاق مداوا ، معاینه و درمان

13

1

13

 

6-2-1

آبدارخانه

8

1

8

 

7-2-1

انبار تجهیزات

6

1

6

 

8-2-1

انبار ملحفه تمیز ( بصورت کمد)

2

1

2

 

9-2-1

محل پارک استر چر و صندلی چرخدار و پایه سرم

3

1

3

 

10-2-1

اتاق پزشک کنفرانس

16

1

16

 

11-2-1

اتاق سرپرستار

9

1

9

 

12-2-1

ایستگاه پرستاری

10

1

10

 

13-2-1

سرویس بهداشتی کارکنان

3

1

3

 

14-2-1

اتاقک تابلوهای برق (کمد)

1

1

1

 

ب

قسمت نگهداری نوزادان 

 

 

 

 

1-3-1

فضای نگهداری اطقال تا 4 ماه (5 سبد)باامکان همراهی مادر

25

1

25

 

2-3-1

محل کار پرستار

8

1

8

 

3-3-1

اتاق یک تختخوابی ایزوله نوزاد

6

1

6

 

4-3-1

پیش ورودی و محل کار پرستار اتاق ایزوله

4

1

4

 

5-3-1

نگهداری اطفال شیر خوار با چهار تخت و باامکان همراهی مادر

28

1

28

 

6-3-1

اتاق ایزوله یک تخت خوابی شیرخوار به همراهی مادر

9

1

9

 

7-3-1

پیش فضای اتاق ایزوله و محل کار پرستار

4

1

4

 

8-3-1

سرویس بهداشتی اتاق ایزوله خرد سال

2

1

2

 

9-3-1

دوش ، توالت ، دستشویی ، وان اطفال خرد سال  

5

1

5

 

10-3-1

اتاق استراحت مادران

8

1

8

 

11-3-1

اتاق تهیه شیر و شستشوی بطری

6

1

6

 

12-3-1

انبار وسایل

4

1

4

 

13-3-1

اتاق کار کثیف و لگن شوی

8

1

8

 

برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری عادی

14-بخش بستری 24 تختخوابی داخلی  یا جراحی

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد به m2

تعدا د

جمع مساحت خالص به m2

جمع کل مساحت خالص به m2

1-1

فضاهای بیماران

 

 

 

 

1-1-1

اتاق تک نفره با یک تخت خواب بدون سرویس   

11

2

22

 

2-1-1

اتاق یک تختخوابی ایزوله

11

2

22

 

1-2-1-1

پیش فضای اتاق ایزوله

4

2

8

 

3-1-1

اتاق دو تختخوابی

20

6

120

 

4-1-1

اتاق چهار تختخوابی

36

3

108

 

5-1-1

دوش ، توالت فرنگی و دستشویی به تعداد اتاقها

6

1

6

 

6-1-1

دوش ، توالت فرنگی و دستشویی معلولین

9

1

9

 

7-1-1

وان درمان +دستشویی

14

1

14

 

8-1-1

اتاق روز

 

 

 

 

2-1

فضاهای پشتیبانی

 

 

 

 

1-2-1

اتاق کار تمیز

9

1

9

 

2-2-1

اتاق دارو

8+2

1

10

 

3-2-1

اتاق کار کثیف+پیش فضاsluice  

7

1

7

 

4-2-1

اتاق خدمات +سرویس بهداشتی

2

2

4

 

5-2-1

اتاقک وسایل نظافت

13

1

13

 

6-2-1

اتاق مداوا

8

1

8

 

7-2-1

آبدار خانه بخش  

6

1

6

 

8-2-1

انبار تجهیزات

2

1

2

 

9-2-1

انبار ملحفه تمیز

3

1

3

 

10-2-1

محل پارک استر چر و صندلی چرخدار

16

1

16

 

11-2-1

محل پایه سرم و...

9

1

9

 

12-2-1

اتاق پزشک

10

1

10

 

13-2-1

اتاق سمینار یا کلاس

3

1

3

 

14-2-1

اتاق سرپرستار  

1

1

1

 

15-2-1

ایستگاه پرستاری  

 

 

 

 

16-2-1

اتاقک تابلوهای برق

25

1

25

 

17-2-1

سرویس بهداشتی کارکنان

8

1

8

 

18-2-1

اتاق سوپر وایزر

6

1

6

 

19-2-1

اتاق مدرس بالینی

4

1

4

 

برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری ویژه

15-بخش بستری مراقبتهای ویژه (داخلی – جراحی)I.C.U.،با 6 تخت بستری

ردیف

موضوع

سطح خالص واحد بهm2

تعدا د

جمع مساحت خالص به m2

جمع کل مساحت خالص بهm2

1-1

فضاهای بستری بیمار (غیر ایزوله)

15

5

75

 

2-1

اتاق بستری بیمار ایزوله

18

1

18

 

1-2-1

پیش فضای اتاق ایزوله

5

1

5

 

2-2-1

سرویس بهداشتی بیمار ایزوله +لگن شوی

5

1

5

 

3-1

سرویس بهداشتی بیماربا همراهی +لگن شوی

5

1

5

 

4-1

حمام با وان وسط

12

1

12

 

5-1

ایستگاه پرستاری مونیتورینگ

12

1

12

 

6-1

محل نگهداری دارو وکار تمیز

6

1

6

 

7-1

محل گزارش نویسی

6

1

6

 

8-1

انبار تجهیزات و وسایل

18

2

36

 

9-1

انبار ملحفه و وسایل تمیز

4

1

4

 

10-1

اتاق مداوا

25

1

25

 

11-1

اتاق کار کثیف +پیش فضاSLUICE

15

1

15

 

12-1

اتاقک وسایل نظافت,و ضد عفونی بخش

3

1

3

 

13-1

اتاق سرپرستار

9

1

9

 

14-1

اتاقک دکتر

10

1

10

 

15-1

آبدارخانه

8

1

8

 

16-1

اتاق کشیک

11

1

11

 

17-1

ورودی اسکراب و فضای گاونینگ

18

1

18

 

18-1

رختکن و سرویس بهداشتی کارکنان

10

2

20

 

19-1

اتاق استراحت کادر

8

2

16

 

20-1

فضای رادیولوژی سیار

2

1

2

 

21-1

اتاق کادر خدمات

7

1

7

 

22-1

فضای تمیز کردن و ضد عفونی کردن تخت

12

1

12

 

23-1

لابراتوار(اگر آزمایشگاه بیمارستان 24ساعته نباشد)

18

1

18

 

25-1

راهرو مشاهده   

25

1

25

 

26-1

فضای انتظار همراهان

10

1

10

 

27-1

سرویس بهداشتی همراهان

3

2

6

 

28-1

فضای تاسیسات و تابلوهای برق

4

1

4

 

29-1

سرویس بهداشتی کارکنان

3

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه میشود فضاهای رفت و آمدی درون بخشی به میزا ن  35 %

 

جمع کل خالص

 

اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از Wall-Day)

 

جمع کل زیربنای ناخالص بخش(مترمربع)

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 28 شهریور 1392 ساعت 13:23 | نویسنده: admin | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد